Correcció

 

  • Correcció d’estil: és la revisió d’aspectes com les repeticions de paraules, el ritme i la monotonia, l’ús de crosses lingüístiques, la falta de coherència o cohesió en l’estructura general, i l’adequació del text al seu propòsit i al seu lector.
  • Correcció ortotipogràfica: té l’objectiu de corregir no només els errors ortogràfics, gramaticals i sintàctics, sinó també les incorreccions tipogràfiques i de puntuació (majúscules, ús de cursives i negretes, llistes de guions, capçaleres, separació de paraules a final de línia, etc.).
  • Correcció ortotipogràfica i d’estil: per a una revisió integral, consisteix en l’esmena de d’incorreccions ortotipogràfiques, d’estil i d’adequació general.
  • Revisió de galerades i compaginades: és la revisió de correccions de maqueta, revisió i/o redacció de textos de coberta o contracoberta, sinopsis, resums, índexs, bibliografies, etc.