Correcció

Gràcies a la meva formació i experiència, em dedico a perfeccionar les paraules perquè brillin amb claredat. Ofereixo serveis de correcció de textos que van més enllà de la gramàtica i l’ortografia, amb la qual cosa asseguro que el missatge sigui impecable i precís.

Des de documents professionals fins a continguts digitals i obres literàries, puc ajudar-te a aconseguir textos escrits en català i castellà amb la màxima qualitat lingüística.

En funció de l’objectiu que es persegueixi o de l’estat (d’escriptura o bé publicació) en què es trobi el text, caldrà un tipus de revisió o una altra.

Els tipus de correcció que ofereixo són:

  • Correcció d’estil. És la revisió d’aspectes com les repeticions de paraules, el ritme i la monotonia, l’ús de crosses lingüístiques, la falta de coherència o cohesió en l’estructura general, i l’adequació del text al seu propòsit i al seu registre.
  • Correcció ortotipogràfica. Té l’objectiu de corregir no només els errors ortogràfics, gramaticals i sintàctics, sinó també les incorreccions tipogràfiques i de puntuació (majúscules, ús de cursives i negretes, llistes de guions, capçaleres, separació de paraules a final de línia, etc.).
  • Correcció ortotipogràfica i d’estil. Per a una revisió integral, consisteix en l’esmena d’incorreccions ortotipogràfiques, d’estil i d’adequació general.
  • Revisió de galerades i compaginades. És la revisió de correccions de maqueta, revisió o redacció de textos de coberta o contracoberta, sinopsis, resums, índexs, bibliografies, etc.